Активность

 • Иркутский Дацан: новый статус 3 месяца, 1 неделя назад

  Дхарма Его Святейшества XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржо Этигэлова
  Августын 12-до, хони сарын 20 удэртэ. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
  Нэгэ хун: “Уйлэ хэрэгууд хамаг амитанай тусын тулоо” гээд, убэсэ сабшажа ябана. Этигэл Хамба Лама: “Амитан бухэндэ тусалхын тулоо гэгээрэхэ хэрэгтэй” гэжэ айлдаа.
  Миин абаад жишэхэдэ гэгээрхын тулоо убэс сабшаха хэрэгтэй болоно. Магадгуй нэгэ хун энэ маягаар 2987 жил дотор гэгээржэ болоо.
  Учение Хамба Ламы от 12 августа в 20 лунный день.
  Человек сказав: “Деяния для помощи живым существам” идёт и косит траву. Хамба Лама Этигэлов указал: “Ради помощи живым существам нужно достичь просветление”.
  Думаю за 2897 лет кто нибудь да, достиг просветления, кося траву.