Активность

 • Иркутский Дацан: новый статус 2 недели, 2 дня назад

  БУРЯАД ФМ радио
  2017 оной 9 һара. Сентябрь 2017
  Сентябриин 1 – Зэдэ (сэлэнгэ буряад)
  Сентябриин 2 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
  Сентябриин 3 – Худайн гол (эрхүү буряад)
  Сентябриин 4 – Баргажан (баргажан буряад)
  Сентябриин 5 – Хэжэнгэ, Бэсүүр. Үбэр-Байгал (хори буряад)
  Сентябриин 6 – Сэлэнгэ (сэлэнгэ буряад). Ламчог Нимбо хурал
  Сентябриин 7 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
  Сентябриин 8 – Идын гол, Оһын гол (эрхүү буряад)
  Сентябриин 9 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад)
  Сентябриин 10 – Хори, Мухаршэбэр. Үбэр-Байгал (хори буряад)
  Сентябриин 11 – Хяагта, Ивалга (сэлэнгэ буряад)
  Сентябриин 12 – Захаамин (хонгоодор буряад)
  Сентябриин 13 – Агын тойрог (хори буряад)
  Сентябриин 14 – Хурамхаан, Бабанта (баргажан буряад)
  Сентябриин 15 – Ярууна, Загарай (хори буряад)
  Сентябриин 16 – Зэдэ (сэлэнгэ буряад)
  Сентябриин 17 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
  Сентябриин 18 – Yнгын гол (эрхүү буряад)
  Сентябриин 19 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад). Гомбо Сахюусанай хурал
  Сентябриин 20 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад). Мандал Шивын хурал
  Сентябриин 21 – Сэлэнгэ (сэлэнгэ буряад)
  Сентябриин 22 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
  Сентябриин 23 – Баяндайн дайда (эрхүү буряад)
  Сентябриин 24 – Баргажан (баргажан буряад). Этигэл хамба ламын найр
  Сентябриин 25 – Хори, Мухаршэбэр. Үбэр-Байгал (хори буряад)
  Сентябриин 26 – Хяагта, Ивалга (сэлэнгэ буряад)
  Сентябриин 27 – Захаамин (хонгоодор буряад)
  Сентябриин 28 – Агын тойрог (хори буряад). Отошын хурал
  Сентябриин 29 – Хурамхаан, Бабанта (баргажан буряад)
  Сентябриин 30 – Ярууна, Загарай (хори буряад)
  Улаан-Үдэ, 90.8 FM
  buryad.fm – энэ сайт орожо интернет соо шагнаха аргатайт.
  buryadfm@gmail.com
  тел. 8(3012)-588-543
  Buryad.fm – Бурят-монгольское интернет радио
  buryad.fm
  Buryad.fm – Бурят-монгольское интернет радио
  buryad.fm