Активность

 • Иркутский Дацан: новый статус 2 месяца, 2 недели назад

  Сентябрин 9-дэ, бишэн сарын 18-й шарагша гахай удэр.
  Олон ухибуутэй хун ехэ барилга бутээжэ байгаад: “Баабайн турэлхид тусаламжада сугларха” гэжэ найдалтай байна. Этигэл Хамба Лама: “Бурхад сахюусадтаа, орон тэнгэридээ хандалга сайтай хун” гэжэ айлдаа.
  Муноодэр Хэжэнгын дасанай Чойра дуганда рабнай ургэгдэхэ саг болоо. Доромба Лама Гальшиевта зорюулагдасан дугани рабнайлахын тулоо Бурхадта дахин ханданабди.
  Учение Хамба Ламы Этигэлова от 9 сентября в 17 лунный день.
  Человек имеющий много детей затеяв большую стройку надеясь говорит: “Родственники со стороны отца соберутся помогать”. Хамба Лама Этигэлов указал: “Он имеет хорошую связь с Буддами, Сахюусанами и Небожителями”.
  Сегодня мы освятив открыли двери в Чойра Дугана Кижингинского Дацана посвящённого Доромба Ламе Гальшиеву автору книги “Зерцало мудрости”.