Активность

 • Иркутский Дацан: новый статус 2 месяца, 1 неделя назад

  Сентябрин 12-да, бишэн сарын 22-й хара бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
  Эрэ хүнэй агуй соо ороходонь хоёр эхэнэр харагдаад булагай ус урдажа байна. Этигэл Хамба Лама: “Жаргал бүридүүлэхэ орон” гэжэ айлдаа.
  Яагаад энэ хоёр эхэнэр агуй соо булагай ус урдажа байхадань тэндэ жаргалай орон бүридүүлхэ юм би мэднэгүйб. Этигэл Хамба Ламада зальбиржал байнам өөр арга үгэй ушараас.
  Учение Хамба Ламы Этигэлова от 12 сентября в 22 лунный день.
  Когда мужчина вошел в лес он увидел двух женщин и вода вытекала из родника. Хамба Лама Этигэлов указал: “Место создающее счастье”.
  Здесь не могу дать комментарии, потому что счастье может быть только в распространении.