Активность

  • Иркутский Дацан: новый статус 2 месяца, 1 неделя назад

    Сентябрин 13-да, бишэн сарын 23-й харагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
    Шаб байса хубсалаад ябасан гэр бүлы нэгэ хүн хараад: “Хара бэеин хүсэл шунал” гэжэ хэлэнэ. Этигэл Хамба Лама: “Буянай ашы зүб хэрэглэсэн үри бэе” гэжэ айлдаа.
    Мэдээжэ ямарша хүн урда түрэлэй буянаар хүнэй бэетэй болоод ябана. Энэ хүнэй байдалаа зоной тусын түлөө сайнаар хэрэглэжэ шадабал дээдэ Бурханай түрэлтэй болохы хүсэхэ.